Gegevensbescherming

1. Verantwoordelijkheid

Wij, Schelde Gears B.V. (gevestigd: Koningsweg 2 4381 NA Vlissingen (hierna ook "Schelde Gears", "wij", "ons"), informeren u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website www.scheldegears.com ("website").

Mocht u nog vragen hebben over gegevensbescherming in verband met onze website of de daarop aangeboden diensten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

E-mail: datenschutz@pier8.net

2. Reikwijdte, doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

In de volgende situaties verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens rechtstreeks van onze gebruikers of ook van andere bronnen.

2.1. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Wanneer gebruikers onze website bezoeken, registreert ons systeem elke keer automatisch de gegevens en informatie van de computer die de website oproept. Daarbij worden de volgende gegevens ("technische informatie") geregistreerd:

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie
(2) het besturingssysteem van de gebruiker
(3) het IP-adres van de gebruiker
(4) datum en tijd van de toegang

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Het opslaan van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

Daarbij registreren en gebruiken wij deze technische informatie ten behoeve van (netwerk-)veiligheid (of bijvoorbeeld om cyberaanvallen te bestrijden), marketing en om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze website voortdurend te verbeteren en de betreffende gebruiker in staat te stellen de website op zijn computer weer te geven.

Dit wordt opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens om de site te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een analyse van gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

2.1.1. Gebruik van cookies en trackinghulpmiddelen

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door uw internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een site bezoekt, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een karakteristieke tekenreeks die een duidelijke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet langer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Op onze website gebruiken we Google Analytics als tracking en (re)marketing tool.

Google Analytics maakt ook gebruik van cookies, waaronder cookies van Google zelf (Google Analytics cookies) en cookies van derden (DoubleClick cookies), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten op te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van websites en het internet aan te bieden. Google zal deze informatie in voorkomende gevallen ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres verbinden met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de plaatsing van cookies met de juiste instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

Houd er ook rekening mee dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" en dat IP-adressen daarom alleen in verkorte vorm worden verwerkt, wat betekent dat ze niet tot personen kunnen worden herleid.
 
U hebt ook de mogelijkheid om de tracking door Google Analytics te deactiveren door het installeren van een browser add-on. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Op deze website vindt u meer informatie en instructies over de installatie van deze deactiverings-add-on.

U kunt Google Analytics voor de weergave van advertenties uitschakelen en de advertenties in het Google Display Network aanpassen door op deze website de advertentie-instellingen te wijzigen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de hierboven vermelde instrumenten is ons rechtmatig belang in het kader van art. 6, lid 1 onder f) van de AVG voor het verhogen van de efficiëntie van onze website en voor (direct-) marketing.

Meer informatie over de afzonderlijke tools vindt u in de Google Analytics "Tracking Tool Policy".

2.2. Online formulieren

De volgende diensten worden op onze websites aangeboden door middel van formulieren:

 • Contactformulier

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens als deze vrijwillig aan ons worden verstrekt en als deze nodig zijn voor het aangegeven doel, bijvoorbeeld door middel van ons contactformulier.

Wij gebruiken de gegevens die u ons zonder uw afzonderlijke toestemming hebt verstrekt uitsluitend voor de verwerking van uw mededeling toen u contact met ons hebt opgenomen. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens geblokkeerd om verder gebruik te voorkomen en worden ze verwijderd zodra de bepalingen van de fiscale en commerciële wetgeving zijn verstreken, op voorwaarde dat u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens.
 
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.
Uw verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval aan derden verkocht.

2.3. Onze gerechtvaardigde belangen in de verwerking van persoonsgegevens

Voor het geval dat art. 6 lid 1 f) van de AVG de rechtsgrondslag is voor de verwerking, zijn onze gerechtvaardigde belangen naast de bovengenoemde doeleinden:

 • De bescherming van de onderneming tegen materiële of immateriële schade
 • De professionalisering van onze producten en diensten
 • Kostenoptimalisatie (monitoring en minimalisatie)

2.4. Verdere verwerkingsverbintenissen

Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, verwerken wij persoonsgegevens om te voldoen aan handels- of fiscale verplichtingen of om te voldoen aan wettelijke veiligheidseisen. Voor meer informatie over de bewaartermijnen, zie "Duur van de gegevensverwerking".

2.5. Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens

Voor wettelijke of contractuele vereisten hebben we de respectievelijke invoervelden op de formulieren op onze website voorzien van een label dat moet worden ingevuld om het gewenste contract of de gewenste dienst te kunnen leveren.

3. Duur van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn voor de aangegeven doeleinden. Hier kan het gebeuren dat persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de vordering op Schelde Gears (wettelijke verjaringstermijn van drie tot dertig jaar). Daarnaast worden de persoonsgegevens opgeslagen voor zover en zolang Schelde Gears hiertoe wettelijk verplicht is. Passende identificatie- en retentieverplichtingen vloeien onder meer voort uit de wet op het witwassen van geld, de handelswet en de belastingwet. De opslagtermijnen zijn dan tot tien jaar.

4. Recht van bezwaar, art. 21 van de AVG

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder e) of f) van de AVG; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij/zij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking wordt gebruikt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien uw persoonsgegevens voor directmarketing-doeleinden worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van een dergelijke reclamecampagne; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke directmarketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketing-doeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van de diensten van een informatiebedrijf door middel van geautomatiseerde procedures op basis van technische specificaties, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

5. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Om u onze producten en diensten aan te bieden, op basis van onze contractuele verplichtingen of volgens onze legitieme belangen, kan het gebeuren dat wij uw persoonsgegevens aan derden binnen of buiten Schelde Gears bekendmaken. Deze ontvangers kunnen als volgt worden ingedeeld:

 • IT-dienstverleners

Hier kan het gebeuren dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen of aan internationale organisaties. Voor uw bescherming en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn dergelijke doorgiften in overeenstemming met de wettelijke vereisten en in overeenstemming met passende waarborgen of is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 van de AVG).

Meer informatie over de modelcontractbepalingen van de EU is hier te vinden.

De EU-commissie verstrekt hier de overeenkomstige informatie voor haar adequaatheidsbesluiten.

U kunt ook een kopie opvragen van de gebruikte veiligheidsmaatregelen door een e-mail te sturen aan datenschutz@renk.biz.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan Duitse en internationale autoriteiten, art. 6 lid 1 onder c) van de AVG in verband met lokale en internationale voorschriften en overeenkomsten.

6. Rechten van de betrokkenen

Schelde Gears hecht veel waarde aan eerlijke en transparante processen. Daarom is het van belang dat de betrokken personen, naast het recht van bezwaar in aanwezigheid van de desbetreffende wettelijke verplichting, de volgende rechten kunnen uitoefenen:

 • Het recht op informatie, art. 15 AVG
 • Recht op correctie, art. 16 AVG
 • Recht op verwijdering ("recht op verwijdering"), art. 17 AVG
 • Recht om de verwerking te beperken, art. 18 AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 AVG

Om uw recht uit te oefenen, kunt u via e-mail contact opnemen met datenschutz@renk.biz. Om uw verzoek te kunnen verwerken en voor identificatiedoeleinden, wijzen wij erop dat wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder c) van de AVG zullen verwerken.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Schelde Gears is:

Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Telefoon: (+31) - (0)70 - 888 85 00
Fax: (+31) - (0)70 - 888 85 01

7. Toestemming

Indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wijzen wij u erop dat u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken.

Als u toestemming hebt gegeven op deze website, bezoek dan de pagina waarop u uw toestemming heeft gegeven of log in met uw geregistreerde account in de instellingen om de toestemming in te trekken.

In alle andere gevallen, of als u problemen ondervindt op deze website, kunt u uw toestemming intrekken door contact op te nemen met datenschutz@renk.biz.

Houd er rekening mee dat de toestemming door u alleen voor de toekomst wordt ingetrokken en geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking in het verleden. In sommige gevallen zijn wij ondanks uw herroeping bevoegd om uw persoonsgegevens op een andere rechtsgrondslag te blijven verwerken - bijvoorbeeld om een overeenkomst na te komen.

8. Disclaimer en beperkingen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de verwerking van de website www.scheldegears.com. Andere websites vallen niet onder dit privacybeleid en bieden hun eigen specifieke privacybeleid.

Data protection

1. Responsibility

We, Schelde Gears B.V. (located in: Koningsweg 2 4381 NA Vlissingen, the Netherlands) (hereinafter also “Schelde Gears”, “we”, “us”), inform you in the following of the processing of your personal data as part of the use of our website www.scheldegears.com (“website”).

Should you have any further questions about data protection in connection with our website or the services offered thereon, please contact our data protection officer:

E-mail: datenschutz@pier8.net

 

2. Scope, purpose and legal basis of the processing of personal data

In the following situations, we collect and use personal information directly from our users or also from other sources.

2.1. Provision of the website and creation of log files

When users visit our website, our system records each time automatically data and information of the computer system of the computer calling up the website. In so doing, the following data (“technical information”) is recorded:

(1)    Information about the browser type and the used version
(2)    The operating system of the user
(3)    The IP address of the user
(4)    Date and time of the access

The data is also stored in the log files of our system. Saving this data along with other personal data of the user does not take place.

In doing so, we record and use this technical information for purposes of (network) security (or for example to be able to combat cyber attacks), marketing and to be able to better understand the requirements of our users, and to continually improve our website and enable the respective user to be shown the website on his computer.

It is stored in log files to ensure the functionality of the website. In addition, the data serves to optimize the site and to ensure the security of our information technology systems. An analysis of data for marketing purposes does not take place in this context. 

Legal basis for the temporary storage of the data and the log files is art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO.


2.1.1. Use of Cookies and Tracking Tools

Our website uses Cookies. Cookies are text files that are stored in the Internet browser or by your Internet browser on the user's computer system. If a user accesses a site, a cookie on the user's operating system can be saved. These cookies contain a characteristic character string that enables clear identification of the browser when the website is called up again.

Cookies are stored on the user's computer and sent from there to our site. Therefore, as a user you also have full control over the use of cookies. You can deactivate or restrict the transmission of cookies by changing the settings in your Internet browser. Cookies that have already been saved can be deleted at any time. This can also be done automatically. If cookies are deactivated for our website, it may no longer be possible to use all functions of the website in full.

On our website, we use Google Analytics as a tracking and (re)marketing tool.

Google Analytics also uses cookies, including cookies from Google itself (Google Analytics cookies) and third-party cookies (DoubleClick cookies), which are stored on your computer and allow analysis of the use of our website. The information generated by the cookie about your use of this website (including your IP address) is transferred to one of Google's servers in the USA and stored there. Google will use this information to analyze your use of the website in order to create reports about website activity for website operators and in order to provide further services in connection with the use of websites and the Internet. Google will also transfer this information to third parties where appropriate if this is prescribed by law or if third parties process this data on behalf of Google. Google will under no circumstances connect your IP address with other data held by Google. You can prevent the installation of cookies with the appropriate setting in your browser software; however, please be advised that, if you do this, you may not be able to use all of the functions of this website to their full extent. By using this website, you consent to Google processing the data it collects about you in the manner described above and for the purpose named above.
 
Please also note that this website uses Google Analytics with the extension “_anonymizeIp()” and IP addresses are therefore only processed in abbreviated form, which means they cannot be traced to persons.
 
You also have the option of deactivating tracking by Google Analytics by installing a browser add-on. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

You can find more information, as well as instructions about how to install this deactivation add-on, on this website.

You can deactivate Google Analytics for display advertisements and adjust the advertisements in the Google Display Network by accessing the advertisement settings on this website.

The legal basis for the use of the tools listed above is our legitimate interest under Article 6 para. 1 lit. f GDPR for the purpose of increasing the efficiency of our website and for (direct) marketing.

You can find more information on the individual tools in the Google Analytics “Tracking Tool Policy”.


2.2. Online forms

The following services are offered on our websites using forms:

 • Contact form

We only collect personal data when it is given to us voluntarily and if it is required for the purpose stated, e.g. by using our contact form.

We use the data that you have provided without your separate consent exclusively for the purpose of processing the matter you communicated to us when you established contact. After your query has been processed completely, your data is blocked to prevent further use and is deleted once the provisions of the tax and commercial laws have expired, provided that you have not expressly consented to the further use of your data.
 
Your personal data is not transferred to third parties without your consent. 
Your collected personal data is not sold to third parties under any circumstances.


2.3. Our entitled interests in the processing of personal data

For the case that Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO is a legal basis for the processing, our justified interests besides the aforementioned purposes are:

 • The protection of the company from material or immaterial damage
 • The professionalization (of our products and services)
 • Cost optimization (monitoring and minimization)


2.4. Further processing commitments

Unless we are required by law to do so, we will process personal data to comply with trade or tax retention obligations or to meet legal safety requirements. For more information about retention periods, see "Duration of the data processing".


2.5. Obligation to provide personal data

For statutory or contractual requirements we have labeled the respective input fields in the forms on our Website that must be filled out so that we can provide the desired contract or service.

3. Duration of the data processing

Your personal data will be deleted when it is no longer required for the purposes stated. Here, it can happen that personal data is kept for the duration for which claims can be asserted against Schelde Gears (statutory limitation period from three to thirty years). In addition, the personal data is stored as far and as long as Schelde Gears is required to do so by law. Appropriate identification and retention obligations arise inter alia from the money laundering Act, the commercial code and the tax code. The storage periods is then up to ten years.

4. Right of objection to Art. 21 DSGVO

You have the right to object at any time, on the grounds of your particular situation, to the processing of your personal data in accordance with Article 6 para. 1 lit. e or f of the GDPR; this also applies to profiling based on these provisions. 

The controller shall no longer process your personal data, unless he/she can prove protection-worthy compelling reasons for the processing, which outweigh your interests, rights and freedoms, or unless the processing is used to assert, exercise or defend legal claims.

If your personal data are processed for direct marketing purposes, you have the right to object at any time to the processing of your personal data for the purpose of such advertising campaign; this also applies to profiling, insofar as it is associated with such direct marketing.

If you object to the processing for direct marketing purposes, your personal data shall no longer be processed for these purposes.

You have the possibility to exercise your right of objection in connection with the use of the services of an information company by means of automated procedures based on technical specifications, notwithstanding Directive 2002/58/EC.

5. Transfer of personal data to third parties

In order to offer you our products and services, based on our contractual obligations or according to our legitimate interests, it may transpire that we disclose your personal information to third parties within or outside of Schelde Gears. These recipients can be categorized as follows:

 • IT service providers

Here, it may transpire that personal data is transferred to third countries or to international organizations. For your protection and the protection of your personal data, such transfers are in accordance with the statutory requirements and in accordance with appropriate safeguards or, there is an adequacy decision from the EU Commission (art. 45 DSGVO).

Information on the EU standard contractual clauses can be found here.
The EU commission provides the corresponding information for its adequacy decrees here.

You can also request a copy of the used safety precautions form datenschutz@renk.biz.

In addition, we are obliged by law to provide personal information to German and international authorities, art. 6 para. 1 lit. c DSGVO in conjunction with local and international regulations and agreements.

6. Rights of the affected

For us at Schelde Gears, making our processes fair and transparent is a major concern. Therefore, it is important that persons concerned in addition to the right of objection in the presence of the respective statutory requirement can exercise following rights:

 • The right to information, art. 15 DSGVO
 • Right to correction, Art. 16 DSGVO
 • Right to deletion (“right to deletion”), Art. 17 DSGVO
 • Right to restrict the processing, Art. 18 DSGVO
 • Right to data transferability, Art. 20 DSGVO

In order to exercise your right, you can contact datenschutz@renk.biz by e-mail. To be able to process your request as well as for identification purposes, we point out that we will process your personal data in accordance with art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

In addition, you have the right to appeal to a supervisor. The supervisory authority responsible for Schelde Gears is:

Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA)
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Phone: (+31) - (0)70 - 888 85 00
Fax: (+31) - (0)70 - 888 85 01

 

7. Consent

Should you have given us your consent to process your personal data, we point out that you can revoke this consent at any time.

If you have given consent on this website, please visit the page on which you originally submitted your consent or login with your registered account in the settings to revoke the consent.

In all other cases, or if you have problems on this Web site, to withdraw your consent, you can contact datenschutz@renk.biz.

Please keep in mind that the consent is revoked by you only applies for the future and does not affect the lawfulness of the processing in the past. In some cases, we are authorized despite your revocation to continue processing your personal data on a different legal basis – e.g. to fulfill a contract.

8. Disclaimer and limits of this privacy notice

This privacy notice only applies to processing of the website www.scheldegears.com. Other websites are not included by this privacy notice and provide their own specific privacy notice.

Your contact person

Visit and postal address

Schelde Gears B.V.
Visserijkade 7
4382 ZA Vlissingen
The Netherlands

+31 (0) 85 07 10 600

+31 (0) 85 07 10 610